JURAJ
ONDRUŠKA

Kandidát na nezávislého strarostu MČ VAJNORY

JURAJ ONDRUŠKA

Kandidát na nezávislého strarostu

Letisko

Presadím zachovanie športu, telovýchovy a voľného čas podľa platného ÚP. Budeme trvať na vyňatí tejto lokality z ďalších zmien ÚP. Zabezpečíme urbanistickú štúdiu v súlade s platným ÚP. Letisko ako strategická plocha pre Bratislavu ako metropolu 21. storočia

Doprava

Zastavím nekoncepčnú výstavbu, ktorá bráni strategickým riešeniam pre zlepšenie dopravy vo Vajnoroch hlavne na kruhovom objazde. Urobíme opatrenia pre zabránenie tvorby kolón na Roľníckej ulici.

Prehodnotím rozvojové lokality

Komplexne prehodnotíme
urbanistické plány tak aby slúžili
Vajnorákom. Budeme podporovať tie
ktoré sú v záujme Vajnorákov
čiže v kontexte prirodzeného
urbanistického rozvoja MČ.

Kontinuita

Zabezpečíme kontinuitu úspešných
projektov a zvýšime podporu pre
spolky a združenia s cieľom
zabezpečiť ešte vyššiu participáciu
v obecnom živote. Umožníme
spolkom efektívnejšie sa zapojiť do
akcií, ktoré sa organizujú v
spolupráci s MČ.

Verejná doprava

Zrealizujeme kroky pre zvýšenie
obslužnosti Vajnor. Za kľúčové
považujeme vybudovanie
dôstojných a bezpečných
bicyklových stojísk a zázemia aj na
vajnorskej Vlakovej stanici,
posilnenie intenzity spojov,
harmonizáciu ako aj prehodnotenie
efektivity autobusov.

Zachránim čo sa dá

Urobíme všetko pre minimalizáciu
škôd zlého strategického
plánovania v našej MČ
Nedovolíme aby nekoncepčná
výstavba supermarketu bránila
plánovanému zokruhovaniu električky s Račou.

Zlepšíme zázemie

Dobré veci zachováme a zabezpečíme kvalitnejší rodinný servis a služby občanom. Vybudujeme nové senior centrum aj s denným stacionárnom. Vybudujeme detské centrum s jasličkami

Priama demokracia

Chcem občanom dať možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach MČ! Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto znovuzavedieme verejné stretnutia organizované MČ. Zavedieme záväzné prieskumy verejnej mienky pre zastupiteľstvo.

Využijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sme zachovali to, čo si na Vajnoroch tak ceníme.

Milí priatelia, občania Vajnor

Som skalný Vajnorák, vedec, vývojár, pedagóg v oblasti techniky na STU v Bratislave. Mám široké podnikateľské skúsenosti. Ako jeden z mála strojárov som aj autorizovaný stavebný inžinier a členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Som členom výboru HK-Vajnory a komisie pre riadenie správy 60-tich bytov. Vždy som mal schopnosť vnímať veci v širokom kontexte, no zároveň myslieť aj na podstatné detaily, odhaľovať príčiny a dôsledky a usilovnou systematickou prácou dosiahnuť cieľ. Vajnorákom ponúkam svoje skúsenosti v oblasti EU fondov. Očami aktívneho športovca viem a chcem zlepšiť podmienky pre všetkých, ktorí majú vzťah k pohybu. Chcem byť pre ľudí garanciou presadzovania a obhajovania dobrých myšlienok a tvrdej pragmatickej diskusie v sporných prípadoch. Trend urbanizmu vo Vajnoroch nemôže určovať objednávka developera, ale musí byť zrkadlom potrieb súčasných obyvateľov ako aj princípov trvalej udržateľnosti.

Ďakujem všetkým za vytrvalosť, podporu a prejavenú dôveru ako poslancovi MČ. Napriek mojej intenzívnej práci ako poslanca, s tejto pozície nemôžem zvrátiť negatívny trend urbanistického rozvoja na objednávku developerov. Dokázal som, že mám vôľu bojovať za naše Vajnory, ale zachrániť ich charakter viem len z pozície starostu. Spolu s mojím tímom a Vašou podporou spoločne sa nám to podarí. Aj Váš hlas, môže rozhodnúť v novembrových voľbách.

Naďalej chcem byť Vašou predĺženou rukou, preto neváhajte a informujte ma o Vašich problémoch a starostiach, aby som v boji za naše lepšie Vajnory mal určitú spätnú väzbu aj motiváciu k ďalšej činnosti.

Voľby 2014 budúcnosť po 2019

Aj s odstupom času ma motivuje ako dopadli voľby do miestneho zastupiteľstva 15.11.2014. Ľudia ukázali, že majú silu, vôľu a vážny záujem formovať trendy v našej obci. Podarilo sa po dlhom čase vajnorskému zastupiteľstvu vstreknúť do žíl novú krv. Dnes už sa dá konštatovať, že to malo priaznivý vplyv na rozvoj Vajnor. Napriek tomu moja súčasná pozícia je limitovaný postojom ostatných poslancov v MZ a ich evidentnému sklonu rešpektovať súčasný negatívny trend v niektorých oblastiach vývoja obce pod taktovkou starostu J.M.. Od roku 2014 som sa nepresvedčil, že sa v našej obci rozhoduje vždy čestne a v striktnom záujme všeobecného blaha obyvateľov Vajnor. Dôkazom je aj zmarené referendum, ktoré občania požadovali na termín Volieb. Nie je sa ani čomu diviť, keďže všetci moji poslaneckí kolegovia kandidovali do volieb pod fotkou J. M.. Zvrátiť tento trend môže len výraznejšia zmena vo vedení obce prostredníctvom Vášho hlasovania v najbližších voľbách 10. novembra 2018

Prečo politika za Vajnory?

Lebo mi záleží na charaktere Vajnor, kde som žil a naďalej chcem spokojne žiť so svojimi blízkymi. S podporou mojej, rodiny priateľov a občanov som našiel v sebe odvahu hájiť vajnorské záujmy v tomto kritickom období. Aj preto kandidujem na skutočne nezávislého starostu bez väzieb na developerov a záujmové skupiny. S Vašou podporou a novou energiou budem pozitívne ovplyvňovať súčasný trend vo verejnom dianí. Nechcem, aby sme ako "ovce" museli kráčať dobou, kde klamstvá, polopravdy a zahmlievanie sú normálne akceptovateľným trendom, kde morálka a slušnosť nemá miesto. Nechcem sa prizerať tomu, že sa hovorí "A", ale zatají "B". Chcem, aby ľudia mali vo veciach jasno a dostali možnosť vidieť veci v reálnom svetle so všetkými kladmi aj zápormi. Nech sú pravdivo pomenované príčiny a dôsledky s cieľom hľadať vyvážený kompromis. Aby názor občanov nebol neustále manipulovaný a živený propagandou, hlavne v záujme jednotlivcov a vybraných skupín, alebo uspokojenia osobného ega spoliehajúc sa na to, že väčšina nemá čas a potrebu pozrieť sa pod povrch. Záleží mi na tom, aby sme budovali Vajnory, na ktoré budeme právom hrdí, kde budú mať miesto aj podstatné detaily tvoriace jedinečnosť vytvorených hodnôt. Prajem si aby, investície na ktoré sme si všetci požičali a ktoré musíme splácať, neboli prostriedkom manipulovania verejnej mienky, ale aby prispeli k úžitku a radosti všetkých obyvateľov našej mestskej časti. Chcem občanom dať možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach MČ! Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto znovuzavedieme verejné stretnutia organizované MČ.

S Vašou podporou je pozitívna zmena zaručená.

Čítať viac
web banner ondruska

NAJPÁLČIVEJŠIE TÉMY Z DISKUSIÍ S OBČANMI A NAŠE RIEŠENIA

 • Územné plánovanie a rozvoj Vajnor v súlade s históriou a tradíciami
 • Zachovanie platného ÚP na vajnorskom letisku (len šport a telovýchova)
 • Ochrana vinohradov a urbárskych pozemkov v záujme Vajnor a vlastníkov.
 • Redukovanie zámerov Cepit-u v územnom pláne v okolí Jurskej cesty
 • Riadený vjazd vozidiel do Vajnor z Čiernej vody (tranzit odkolniť na D1 a D4)
 • Rekonštrukcia Rybničnej po BEZku (Rybničná ako dôstojná súčasť Vajnor)
 • Cyklotrasa bez obmedzovania Vajnorákov
 • Využitie železničnej stanice ako dopravného prestupového uzla v rámci integrovanej dopravy
 • Električka až do Vajnor pre Vajnorákov, nie za cenu záchytných parkovisk pre tisíce ľudí, ktoré zaťažia dopravu nadjazdu a znehodnotia životné prostredie v okolí Vajnorských jazier. Výhľadovo zokruhovanie Zlaté piesky – Rača.
 • Rozširovanie kapacít školy a škôlky v súlade s potrebami vajnorákov.
 • Podpora predškolských zariadení na krátkodobý pobyt pre vajnorské deti do veku troch rokov
 • Vybudovanie nového senior centra
 • Zlepšenie podmienok pre tradičné športy, podpora výstavby multifunkčnej športovej haly
 • Protihlukové steny pre Vajnorské jazerá, konsolidácia verejného priestoru jazier a ich okolia
 • Kontrola a redukcia áut na Vajnorských jazerách
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod detským a futbalovým ihriskom
 • Ochrana majetkov Vajnorákov pred nevhodnými riešeniami destabilizujúcimi aj hladinu podzemných vôd, hydrogeologické pomery.
 • Sprehľadnenie činností Vajnorskej podpornej spoločnosti, s. r. o.
 • Transparentné hospodárenie miestneho úradu a udržanie obecného dlhu v rozumnej miere
 • Verejné stretnutia s poslancami a starostom, verejné vypočutie.
 • Poradenstvo pre obyvateľov Vajnor, kontaktná osoba pre všetko.

Evidujeme Vaše otázky a neskutočné množstvo neriešených problémov od našich najmenších až po dôchodcov, cez dopravu až po podzemné vody. Chcem a budem hájiť záujmy všetkých. Budem rád ak diskusia a riešenia budú verejné a v záujme nás všetkých!

Občan

Znovuzavedenie verejných tematických stretnutí občanov s ich volenými zástupcami pod záštitou MČ.

Doprava

Koncepcie sú dôležité, ale dnešná situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Sústredíme sa na realizáciu opatrení . Spomalíme príval áut z Čiernej Vody semaforom, alebo iným opatrením na začiatku Vajnor. Na základe záverov územného generelu dopravy Bratislavy presadíme efektívnejšie riešenie najhoršej križovatky v Bratislava, vajnorský kruhový objazd.

Cyklotrasa

Zabezpečíme verejnú diskusiu občanov s dopravným inžinierom s cieľom nájsť východisko bez obmedzovania parkovania obyvateľov na pokojných uliciach, s bezpečným trasovaním pre cyklistov a bez záberu zelene. Urobíme všetko pre nápravu stavu na uliciach Dorastenecká, Čierny chodník, Šuty, Príjazdná, Uhliská, Tomanová a chybných úsekov cyklotrasy (zaplavené úseky, nebezpečné úseky a pod.)

Jednosmerky

Citlivo prehodnotíme ich opodstatnenosť.

Parkovanie

Už aj vo Vajnoroch je problém s parkovaním na najfrekventovanejších miestach! Zavedieme parkovaciu politiku, ktorá bude slúžiť primárne Vajnorákom

Škôlky a školy

Projekty novej výstavby budú predmetom verejnej diskusie. Presadíme, aby sa miesta v škole/škôlke prideľovali prioritne pre vajnorské deti. Zlepšíme podmienky našich detí z hľadiska kvality a zabezpečenia výchovného a pedagogického procesu.

Detské a futbalové ihrisko

Našou prioritou je doriešenie majetkovoprávnej situácie, aby sa dali získať granty na ich zveľaďovanie a nielen prevádzkovanie s obavami, čo bude na ďalší rok.

Transparentný úrad

Okrem doteraz zverejňovaných zmlúv a objednávok zabezpečíme nápravu vo Vajnorskej podpornej Spoločnosti (VPS s.r.o.) , zverejníme všetky zmluvy spätne od roku 2012. Zavedieme efektívne spôsoby triedenia a vyhľadávania v zverejnených dokumentoch. Zabránime kšeftovaniu so stavebnými a inými povoleniami cez dcérsku spoločnosť mestskej časti. Nariadime komplexný audit!

Rozpočet a financie

Zmysluplne rozdelíme kompetencie a zabezpečíme rovnováhu pri rozhodovaní o financiách Vajnor.

Vajnorský dlh

Trvám na objektívnom informovaní o skutkovom stave financií Vajnor, o prípadných skrytých dlhoch, o výdavkoch na odmeny a platy volených funkcionárov a o poskytovaných dotáciách. Zadlžovanie Vajnor len v prípade riadneho zdôvodnenia a analýzy dopadov.

Hospodárenie Vajnor

Trvám na tom, aby sa z rozpočtu rozvíjala mestská časť najmä v rámci svojich kompetencií a nefinancovali sa úlohy, ktoré sú v kompetencii iných orgánov (mesto, BVS, a.s., SVP š.p. a iné ). Stop vopred vybraným dodávateľom a proforma súťažiam zverejňovaním smerníc, postupov a zápisníc z výberových konaní.

Vajnorské novinky

Zrušíme propagandu ktorejkoľvek vládnucej garnitúry. Obsah Vajnorských noviniek bude založený na nezaujatom poskytovaní faktických informácií , stop cenzúre.

Senior centrum, denný stacionár

Predložíme riešenie na rozšírenie kapacít, dostupnej ceny pre klientov, zabezpečenie dôstojných podmienok pre našich seniorov. Zriadime stacionár

Vajnorské jazerá

Vajnorské jazerá musia slúžiť všetkým. Vytvoríme tzv. manuál pre tvorbu a úpravu verejného priestoru, ktorý zakotvíme zákonným spôsobom do pravidiel MČ. Územný plán zóny pre lokalitu Vajnorských jazier by bol jedným z riešení.

Čítať dalšie témy

Nie som inak ako spoločným programom viazaný na akúkoľvek skupinu ľudí!
Prakticky ako poslanec sa snažím spolupracovať so starostom a poslancami v zastupiteľstve s cieľom naplnenia mojich programových priorít!
Na prvom mieste vždy budú záujmy občanov.
- Juraj Ondruška | kandidát na nezávislého starosttu MČ Vajnory-

Ing. Juraj Ondruška PhD.,

narodený 1982 v Bratislave, 36 rokov

Pochádzam z rodiny, ktorá má vo Vajnoroch hlboké korene už niekoľko generácií. Zo strany matky sú to rodiny Vrbových, Brúderových, Feketeových a Hubáčkových. Vo Vajnorskej komunálnej politike pôsobili viacerí z mojich predkov: Prof. Juraj Halík ako poslanec miestneho zastupiteľstva, Milan Ondruška poslanec MZ, stará mama Mária Halíková, rodená Vrbová, pôsobila dlhodobo ako člen sociálnej komisie a člen výboru miestnej organizácie Červeného Kríža a skautskej gildy. Aj oni sú pre mňa vzorom a motiváciou v boji za naše Vajnory.

Vzdelanie:
 • cirkevná ZŠ Jána Pavla II
 • SPŠS Fajnorovo nábrežie v Bratislave
 • STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, študijný odbor Stroje pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo na Katedre častí strojov
 • STU v Bratislave, doktorát na Ústave dopravnej techniky a konštruovania na SjF
 • Autorizovaný stavebný inžinier, člen komory SKSI
Prax / Počas štúdia na SŠ a VŠ som nadobúdal širokú odbornú prax, za zmienku stojí práca pre projektantské firmy:
 • HYDRO - projekt NBS
 • Istra Trend s.r.o. - návrh poľnohospodárskych strojov
 • PT Engineering s.r.o. - IT špecialista
 • J.O.C s.r.o. - v roku 2008 som založil spoločnosť so širokým zameraním činností od autodopravy, konštrukčných a inžinierskych prác až po správu budov, sprostredkovanie a realizáciu výroby. V súčasti je jej hlavným zameraním vývoj a konštrukcia nových strojov a zariadení.
 • som konateľom spoločností S.O. TRAVEL s r.o. (cestovná kancelária) a MAT technika s.r.o (nákladná autodoprava, zemné práce), sú to rodinné firmy.
V spomínaných spoločnostiach som organizoval a riešil aj regionálnu nákladnú dopravu, logistiku, servisné práce, realizáciu reklamy, fakturáciu, vybavovanie objednávok, zabezpečovanie stavebných prác a pod., čo mi umožnilo rozšíriť si rozhľad a skúsenosti v ekonomickej i manažérskej oblasti a technickej praxe. Skúsenosti som zhodnocoval a rozširoval aj ako riešiteľ rôznych projektov v oblasti strojárskeho priemyslu.
 • vývojová práca na ojedinelom projektovom návrhu zdvíhacích schodov zrekonštruovaného zimného štadiónu Ondrea Nepelu v Bratislave
 • skúmanie tlakovej odolnosti síl na cukor pre firmu Evonik Fermas, s.r.o. Banská Bystrica
 • zásadne som sa podieľal na projekte realizovanom v Rakúsku ako konštruktér dvoch teplární na biomasu pre energetické zhodnotenie štiepky spoločnosti Biomaxx Technology GmbH
 • pre spoločnosť Fermont s.r.o. realizujem časť vývoja a konštrukcie technológií premyslených čistiarní odpadových vôd a bioplynových staníc
 • špecializujem sa aj na alternatívne formy energie a recykláciu

V súčasnosti pôsobím na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej Fakulty STU.
V roku 2014 som sa ako jeden z mála strojárov stal členom SKSI (SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV) ako autorizovaný stavebný inžinier.
V pedagogickej činnosti sa venujem oblastiam metodiky konštruovania a metódam MKP. V rámci vedeckých aktivít, t som riešiteľom projektov financovaných grantovými agentúrami a zo zdrojov Európskych štrukturálnych fondov. Som spoluautorom úspešných projektov, ktorých výstupom sú aj úžitkové vzory, patenty, prototypy a nové zariadenia.

Za zmienku stoja výsledky výskumu protipovodňových zábran vyrobených z recyklovaných plastov, technológie na spracovanie starých vozidiel, prototyp briketovacieho a peletovacieho lisu. Pravidelne sa podieľam na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií TOP - Technika ochrany prostredia, ERIN, BaP - Briketovanie peletovanie.

V rámci verejných vecí som členom výboru Hádzanárskeho klubu Vajnor a zároveň aj aktívnym hráčom.

Ako predseda komisie dvoch bytových domov na Šancovej ulici v BA so 60-timi bytovými jednotkami, som sa postavil na stranu vlastníkov v boji za lepšiu a efektívnejšiu správu. Od môjho pôsobenia prešli domy komplexnou rekonštrukciou a vybojovali sme zmenu správcu.

Viac o mne

Poslanci za NAŠE Vajnory

Práca v prospech Vajnor nás spojila do tímu prevereného dlhodobou spoluprácou. Títo kandidáti na poslancov pre nás predstavujú istotu, že si Vajnory zachovajú svoj charakter.

Ing. Václav FEKETE

Vajnory a spodná voda problém číslo 1. Viem čo s ňou.

Celý život som pracoval vo výskumnom ústave vodného hospodárstva. Tematikou vôd som sa ako vodohospodár zaoberal desaťročia, čoho dôkazom je aj to, že som spoluautorom vysokoškolských učebníc. Odborné skúsenosti vodohospodára ponúkam Vajnorom. Tu som sa narodil v roku 1952 v roľníckej rodine. Odvtedy tu žijem - Vajnory sú môj domov. Vyštudoval som stavebnú fakultu, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Činnosť úradu, poslancov a komisie výstavby v oblasti prípravy výstavby sa musí zásadne zmeniť! Chcem obnoviť pravidelné verejné stretnutia s občanmi a prehodnotiť všetky doteraz spracované štúdie, kde odbornosť často bola až druhoradá za záujmom developera, resp. neboli komplexne spracované. Vo svojej činnosti viem využiť svoje 35 ročné skúsenosti z funkcie predsedu telovýchovnej jednoty Vajnory a poslanca - predsedu komisie výstavby v dvoch funkčných obdobiach.

Čítať viac

Jozef ŠIMONOVIČ

Kultúra, umenie, tradície a morálka. Vaša vôľa je moja povinnosť.

Motiváciou na vstup do komunálnej politiky Vajnor je pre mňa úsilie zabrániť tomu, aby peniaze boli povýšené nad záujmy nás, obyvateľov Vajnor. Chcem a urobím všetko pre to, aby sa zachoval dedinský charakter Vajnor a Vajnoráci aj naďalej žili spokojný a kľudný život - bez megalomanských plánov developerov a prejazdov cez pokojné vajnorské ulice. Mám 69 rokov, narodil som sa v Bratislave, v Starom meste. Pred 34 rokmi som sa oženil s vnučkou rodenej Vajnoráčky, pani Terézie Lantajovej, rod. Krištofičovej. Na zdedenom pozemku sme si postavili dom a stali sme sa "dondzítymi" Vajnorákmi. Mnohí z Vás ma poznajú z médií a televízie, Slovenského rozhlasu, rádia Lumen, ale aj dabingu. Alebo ma môžete poznať zo spoluúčinkovania s naším speváckym zborom Jána Pavla II. a z čítaní v kostole.

Čítať viac

Matej ZEMAN, Mag.iur.

Medzinárodné právne skúsenosti v službách Vajnorákov.

Som rodený Vajnorák a tak ako ja, aj moji predkovia sa po generácie úspešne angažovali za lepšie Vajnory. Ako zakladajúci člen združenia Priatelia Vajnor a právnik dlhodobo pomáham Vajnorom zachovať si svoj charakter a chcem v tom s Vašou podporou ako poslanec MČ pokračovať . Záleží mi na ochrane drevín a rozvoji zelených plôch Vajnor. Prostredníctvom občianskeho aktivizmu sa už roky zaoberám činnosťou vajnorského úradu, rozhodnutiami starostu a poslancov. Preto viem, že pod povrchom úspešného vedenia Vajnor sa dlhodobo prijímajú rozhodnutia, ktoré sú pre Vajnory katastrofálne. Tento stav, keď vo vedení Vajnor sedia ľudia, ktorí v kritických rozhodnutiach nemajú odvahu hájiť naše záujmy, už nemôžme ďalej akceptovať. Aj preto kandidujem.

Čítať viac

Ing. Peter JASLOVSKÝ

Zosúladím vajnorské záujmy s urbárskymi. Územný rozvoj vždy v prospech Vajnorákov.

Ako predseda pozemkového spoločenstva Vajnor a vajnorský rodák chcem, aby si Vajnory zachovali ich jedinečný charakter. Vajnorský urbár predstavuje veľkú časť pôdneho fondu Vajnor a ja urobím všetko pre to, aby sa s ním nakladalo v zmysle našich kultúrno-historických hodnôt. Garantujem, že moje rozhodnutia budú robené v prospech nás, Vajnorákov. Mám 57 rokov, vyštudoval som strojársku fakultu SVŠT v Bratislave

Čítať viac

Mária KNAUSOVÁ

Solidarita a pomoc sociálne slabším a Rybničná ako dôstojná súčasť Vajnor.

Moja kandidatúra prirodzene vyplynula z mojej dlhoročnej práce s komunitou v bytových domoch Rybničná. Už tretie volebné obdobie tu predsedám spoločenstvu vlastníkov bytov. Funkcia predsedu bytového domu Rybničná ma naučila pracovať so všetkými typmi ľudí. Za toto obdobie som zrekonštruovala celý bytový dom a prispela k viacerým zmenám k lepšiemu. Chcem, aby sídlisko Rybničná bolo dôstojnou, aktívnou a bezpečnou súčasťou Vajnor. Mám 54 rokov a už 11 rokov som Vajnoráčka. Mám ekonomické vzdelanie, pracujem a bývam vo Vajnoroch na Rybničnej ulici.

Čítať viac

Mgr. Jana BESEDOVÁ

Deti sú naša budúcnosť. Zázemie pre rodiny a voľný čas.

Ako poslankyňa sa chcem venovať najmä otázkam školstva, kultúry a športu . Mali by sme si vážiť minulosť , žiť v súčasnosti, ale myslieť na budúcnosť. Som členkou Rady školy a člen Rodičovského združenia. Vajnory sme si s manželom vybrali už pred 15 rokmi za svoj domov. Záleží mi aby si Vajnory zachovali svoj charakter aj pre budúce generácie .Mám 38 rokov, s manželom spolu vychovávame dve malé vajnoráčky . V mladosti som sa aktívne venovala veslovaniu na Zlatých pieskoch. Vyštudovala som marketingovú komunikáciu v Trnave. Pracujem ako marketingový manažér vo vlastnej firme. Moja práca vyžaduje komunikáciu s klientmi zo Slovenska aj zo zahraničia. V mojej práci plníme predstavy našich klientov, naučila ma nie len počúvať, ale aj správne vyhodnocovať a sľubovať len reálne možnosti. Moje organizačné, ale aj komunikačné zručnosti chcem využiť v prospech nás, Vajnorákov.

Čítať viac

Financovanie

Našou prioritou a nevyhnutným základom je transparentnosť verejných zdrojov. Volebnú kampaň financujeme z vlastných zdrojov bez “sponzoringu” politických strán alebo finančných skupín. Len takto vieme garantovať nestrannosť, správne a efektívne fungovanie či už vo vererejnom sektore alebo priamo z pozície nezávislého starostu MČ Vajnory.

Pre podporu NAŠEJ činnosti môžete využiť transparentný účet | Číslo účtu: SK8983300000002301464529 .

Iniciatíva a rozhodnutie vyvolať referendum k zásadným otázkam Vajnor je a bol dôležitý, demokratický krok pre záchranu úžitkovej hodnoty Vajnor ako "dediny v meste" a prispieva k zachovaniu / zlepšeniu kvality života občanov ak zlyhávajú základné a morálne hodnoty volených zástupcov pri riešenií potrieb občanov.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať

Ing. Juraj Ondruška PhD.
Pračanská 49 Vajnory, 83107 Bratislava
Tel.: +421 903 857 896 • E-mail: juraj.ondruska@stuba.sk